Iedereen heeft er weleens mee te maken, algemene voorwaarden. Dit zijn standaard bepalingen die bij het aangaan van een overeenkomst van toepassing (kunnen) worden. Echter u, als rechts- of natuurlijk persoon, wordt geadviseerd op de volgende punten letten.

Van toepassing verklaren

Ten eerste dienen de algemene voorwaarden van toepassing te worden verklaard. Wat hier onder wordt verstaan is dat bij (of voor) het aangaan van een contract uitdrukkelijk moet worden vermeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Op een later tijdstip kunnen deze niet alsnog van toepassing worden verklaard. Wees er ook op bedacht dat u de meest actuele versie van toepassing verklaart.

Ter hand stellen

Ten tweede dienen de algemene voorwaarden ter hand te worden gesteld. Hieraan kan worden voldaan door een kopie aan de andere partij te overhandigen of naar de andere partij op te sturen. Uit bewijstechnisch oogpunt is het aan te raden om de algemene voorwaarden te laten ondertekenen. Als u langs elektronische weg een overeenkomst aangaat volstaat ook een elektronische terhandstelling. De klant moet dan wel de mogelijkheid hebben de algemene voorwaarden op te kunnen slaan om deze later te kunnen bekijken. Let er ook op dat ter hand stellen dient te gebeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst en dat ter hand stellen achteraf dus te laat is.

Onredelijk bezwarend

Ten derde moet u erop berust zijn dat bepalingen in de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Dit om de andere partij te beschermen tegen bepalingen die zeer nadelig kunnen zijn. Mensen zullen namelijk niet snel de (gehele) algemene voorwaarden lezen. Een bepaling tussen een bedrijf en een natuurlijk persoon (hierna: b2c)  is onredelijk bezwarend als de bepaling voorkomt op de zwarte lijst  en een bepaling wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn als die op de grijze lijst voorkomt. Bepalingen die niet op één van deze lijsten staan kunnen desalniettemin toch onredelijk bezwarend zijn, namelijk als ze te zeer nadelig zijn voor de andere partij. Ook algemene voorwaarden die betrekking hebben op business2business-verhoudingen (b2b) kunnen onredelijk bezwarend zijn. Mocht een bepaling onredelijk bezwarend zijn dan is deze echter van toepassing tot die wordt vernietigd en is die bepaling dus niet van rechtswege nietig.

Battle of forms

En tot slot is het nog mogelijk dat zowel u als de andere partij zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard , dit fenomeen heet ‘battle of forms’. Welke voorwaarden zijn er dan van toepassing? In principe geldt dat de algemene voorwaarden die als eerste van toepassing zijn verklaard gelden. Als de andere partij dit niet wilt kan hij de ‘eerste’ algemene voorwaarden afwijzen. Afwijzen dient expliciet te gebeuren en kan bijvoorbeeld niet als standaardzin worden opgenomen in de ‘tweede’  algemene bepalingen. De partij van de ‘eerste’ algemene voorwaarden hoeft op zijn beurt hier weer niet mee akkoord te gaan, want het afwijzen en aanbieden van de ‘tweede’ algemene voorwaarden wordt gezien als een nieuw aanbod.

Nu u weet waar u naar moet kijken zowel voor het aangaan van een overeenkomst als nadat een rechtsbetrekking tot stand is gekomen, en in het geval een andere partij zich beroept op algemene voorwaarden of u dat juist van plan bent te doen zich kunt u uw rechtspositie beter inschatten.

 

Indien u wenst dat er goede algemene voorwaarden worden opgesteld voor uw bedrijf kunt u daarvoor met ons kantoor contact opnemen.