Bij werkzaamheden aan bijvoorbeeld je huis of tuin is het niet ongebruikelijk als dat uitbesteed wordt. Je gaat er immers vanuit dat de opdrachtnemer veel verstand heeft van datgene waar je hem opdracht toe geeft. Het gebeurd echter nogal eens dat er wat fout gaat en de opdrachtgever schade lijdt. Als je in een dergelijk geval niet snel genoeg de opdrachtnemer op de schade aanspreekt en de kans geeft het te herstellen kan het zo zijn dat je vergoeding van de schade wel op je buik kan schrijven.

Deze les leert men van een zaak die zich in 2009 voor deed. Een man had een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om een tuin aan te leggen met daarin enkele vijvers. De rekening van 5.000 euro werd vervolgens niet betaald. Twee jaar later sprak de opdrachtgever de opdrachtnemer ook nog eens aan voor de schade aan de tuin. De vijvers zouden zo slecht zijn aangelegd dat de kwaliteit van het water ver onder de maat zou zijn.

Er werd een expert bijgehaald die constateerde dat de vijvers inderdaad niet correct zijn aangelegd, waardoor het water niet goed gefilterd kon worden en de vijvers begonnen te stinken. De herstelwerkzaamheden werden begin 2006 uitgevoerd. De opdrachtnemer was van mening dat de herstelwerkzaamheden de gebreken niet heeft verholpen en schakelt een derde in.

Begin 2009 werd de opdrachtnemer alsnog voor de rechter gedaagd om de schade van 40.000 euro die door gebrekkig geleverde diensten is ontstaan te voldoen. De rechter vond dat tussen de herstelwerkzaamheden begin 2006 en het in verzuim stellen van de opdrachtnemer, oktober 2007, te veel tijd was verstreken. Met andere woorden, de opdrachtgever had de opdrachtnemer niet ‘binnen bekwame tijd’ de kans gegeven zijn gebrekkige geleverde diensten te herstellen.

Buiten het feit dat niet binnen bekwame tijd is aangegeven dat de herstelwerkzaamheden niet deugdelijk waren uitgevoerd, heeft de opdrachtgever ook de opdrachtnemer niet in de gelegenheid gesteld om dat alsnog te doen. Bij het niet correct nakomen van hetgeen overeengekomen is het verplicht de andere partij die gelegenheid te geven.

Naast dat de claim van 40.000 euro van de hand werd gewezen door de rechter werd de opdrachtgever ook verplicht de nooit betaalde 5.000 euro alsnog te voldoen.