Eerder (namelijk in 2017) werd al een item gewijd aan het op Europees niveau geïntroduceerde UBO-register. Op dat moment diende deze regelgeving nog geïmplementeerd te worden in de Nederlandse wetgeving en was het vanuit praktisch perspectief nog niet zo interessant. Omdat implementatie heeft plaatsgevonden, wordt hier weer aandacht aan besteed.

Oorsprong

Het UBO-register is een voortvloeisel van de Vierde en Vijfde Anti-witwasrichtlijn en is dit jaar in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd dat geld witwassen en terrorismefinanciering wordt voorkomen.

De UBO

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een entiteit. In de ogen van deze wet is iemand een UBO, wanneer hij of zij direct of indirect 25% of meer van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt. Daarnaast is iemand ook een UBO wanneer hij of zij op een andere manier de uiteindelijke zeggenschap heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bevoegdheid om de meerderheid van het bestuur te mogen benoemen en/of ontslaan. Het kan zijn dat op basis van deze criteria geen UBO is. In dat geval moet een ‘pseudo-UBO’ worden aangewezen. De pseudo-UBO is de persoon of zijn de personen die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt of bepalen. In Nederland zal dit voornamelijk het bestuur zijn.

De entiteiten

Hoewel niet alle entiteiten verplicht zijn om hun UBO’s te registreren, zal het overgrote deel van de in Nederland actieve entiteiten hun UBO’s moeten registreren. De hier besproken registratieverplichting geldt namelijk voor:

 • BV (niet beursgenoteerd);
 • NV (niet beursgenoteerd);
 • VOF;
 • Maatschap;
 • Stichting;
 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte rechtsbevoegdheid die een onderneming exploiteren.

De hier besproken registratieverplichting geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde NV en hun 100%-dochters en naar buitenlands recht opgerichte entiteiten. Ik wil u erop wijzen dat deze lijsten niet limitatief zijn, maar wel de meest gebruikelijke entiteiten noemt.

Het register

Het UBO-register is een register waarin de UBO’s van de hierboven genoemde entiteiten wordt bijgehouden. Dit register zal door de Kamer van Koophandel worden bijgehouden. De informatie die van de UBO’s moet worden geregistreerd wordt onderverdeeld in twee categorieën. Ten eerste de categorie informatie die openbaar toegankelijk zal zijn:

 • Naam
 • Geboortemaand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het economisch belang

Ten tweede is er de categorie informatie die slechts voor de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) en bepaalde autoriteiten (zoals de FIOD en de Belastingdienst) zichtbaar is:

 • Adres
 • Geboortedag, -plaats en -land
 • BSN of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
 • Documenten die de UBO-status onderbouwen (denk aan aandeelhoudersregister en statuten)

Verplichtingen en sancties

De hierboven genoemde registratieverplichtingen voor de hierboven genoemde entiteiten geldt voor de desbetreffende entiteiten die na 27 september 2020 zijn en worden opgericht. Wat de al bestaande desbetreffende entiteiten betreft, hebben zij vanaf 27 september 2020 een periode van 18 maanden om inzichtelijk te krijgen wie hun UBO’s zijn en te zorgen dat registratie plaatsvindt. Zij zullen echter van de Kamer van Koophandel daaromtrent nog een schrijven ontvangen. Uit dat schrijven zal de gedetailleerdere praktische uitwerking van deze registratieplicht blijken.

Wel nog van belang om te noemen zijn de door de wetgever aangegeven mogelijke sancties op het niet (correct) naleven van deze registratieverplichting. De mogelijke sancties zijn een last onder dwangsom, een geldboete (oplopend tot € 21.750,00) en (in extreme gevallen) een gevangenis- of taakstraf.

In conclusie

Daarnaast is er nog enkele afwijkende regelgeving voor bepaalde gevallen (bijvoorbeeld voor stichtingen) en wordt de trust en andere vergelijkbare entiteiten niet besproken. De reden daarvoor is dat het de overzichtelijkheid van dit artikel niet ten goede zou komen. Mocht een dergelijke situatie op u van toepassing zijn of u daar simpelweg naar geïnteresseerd zijn, schroomt u dan niet daarnaar te informeren.

Mocht u er zeker van willen zijn dat u de juiste UBO’s en informatie registreert, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen dan namens u zorgdragen dat u voldoet aan de UBO-registratie(verplichting).

Door: J.P. Voorn