Vanaf 27 maart 2022 dient van iedere (privaatrechtelijke) rechtspersoon de uiteindelijk belanghebbende (hierna ook “UBO”) te staan geregistreerd. Dit ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen, belastingontduiking, fraude, corruptie en financiering van terrorisme.

Wie (uiteindelijk belanghebbende) en wanneer (privaatrechtelijke rechtspersonen)?

Iedere UBO van een (privaatrechtelijke) rechtspersoon dient zich te registreren als UBO. Voor de UBO van welke (privaatrechtelijke) rechtspersonen geldt deze registratieplicht? Het gaat daarbij om de volgende rechtspersonen:

 1. BV’s en NV’s (niet beursgenoteerd)
 2. Stichtingen, verenigingen (met uitzondering van VvE’s en verenigingen die geen onderneming drijven), onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
 3. Personenvennootschappen: VOF’s, CV’s en maatschappen
 4. Rederijen
 5. Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 6. Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 7. Europees economische samenwerkingsverbanden
 8. Kerkgenootschappen

Naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen, bijvoorbeeld een Ltd. of GmbH, die in Nederland gevestigd zijn of een vestiging in Nederland hebben, zijn niet verplicht hun UBO(‘s) te registreren.

En wanneer ben je nu een UBO? Zoals gezegd is een UBO de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon. Daarmee worden alleen natuurlijke personen bedoeld. Een UBO ben je in de volgende gevallen:

 1. Voor BV’s of NV’s is dat de natuurlijk persoon die direct of indirect meer da 25% economisch gerechtigd of de zeggenschap uitoefent.
 2. Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijk persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% of meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging of de feitelijke zeggenschap heeft.
 3. Voor VOF’s, CV’s, maatschappen en rederijen is dat de natuurlijk persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% of meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.
 4. Voor kerkgenootschappen is dat de natuurlijk persoon die bij ontbinding al rechtsopvolger in het statuut is benoemd.

Er dient altijd iemand te worden ingeschreven in het UBO-register. Voldoet niemand aan de hierboven aangegeven criteria, dan wordt de statutair bestuurder ingeschreven.

Let op dat voor iedere rechtspersoon de UBO(‘s) geregistreerd dienen te zijn. Indien u derhalve een holding en één werkmaatschappij heeft, dient voor beide vennootschappen vermoedelijk dezelfde UBO te worden ingeschreven.

Let er ook op dat bij wijzigingen van UBO dit (binnen 7 dagen) dient te worden doorgegeven.

Hoe (KVK)?

Het UBO-register wordt door het handelsregister van de Kamer van Koophandel bijgehouden. Het is in principe niet lastig om jezelf als UBO te registreren. Dit dient te gebeuren via de website van de KVK en kan online en per post. In beide gevallen zal je documenten moeten overleggen waaruit blijkt dat aan de hierboven genoemde criteria wordt voldaan. Denk daarbij een het aandeelhoudersregister of een uittreksel van het handelsregister in het geval er slechts één aandeelhouder is en die daar wordt genoemd.

Indien u hier zelf niet mee bezig wilt zijn, kan Legal Account dit voor u overnemen. In dat geval vernemen wij graag van welke rechtspersoon de UBO(‘s) geregistreerd dienen te worden. Wij zullen dan onderzoeken welke gegevens nodig zijn en u om die gegevens vragen. Als die gegevens zijn ontvangen, zullen wij zorg dragen voor de inschrijving van de UBO. Hoewel dit meer of minder werk kan zijn, afhankelijk van de complexiteit van uw onderneming, hebben wij ervoor gekozen om dit aan te bieden voor een vaste prijs van €50 (per rechtspersoon).

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft of aan een rechtspersoon de (juiste) UBO(‘s) heeft geregistreerd. Indien het BEH constateert dat niet de (juiste) UBO(‘s) zijn geregistreerd, kan de BEH een boete opleggen van maximaal € 21.750.

Wat (persoonsgegevens)?

De gegevens die worden geregistreerd zijn: voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economisch belang. De gegevens die niet worden geregistreerd, althans niet openbaar raadpleegbaar zijn, zijn: BSN, geboortedag, geboorteland en -plaats, woonadres en afschriften van het identiteitsdocument of de documenten waaruit de aard of omvang van het economisch belang uit blijkt.

Indien u gebruik wenst te maken van ons aanbod om voor u de UBO(‘s) te registreren, kunt u een mail sturen naar Jesse Voorn met daarin aangegeven voor welke rechtspersoon of rechtspersonen de UBO’s geregistreerd dienen te worden. Op die werkzaamheden zijn vervolgens onze algemene voorwaarden van toepassing. Om ervoor te zorgen dat de UBO(‘s) tijdig worden geregistreerd, verzoeken we u om uiterlijk 14 maart 2022 aan te geven of u van ons diensten gebruik wenst te maken.

Door: Jesse Voorn