I – Definities

Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel, wordt in deze voorwaarden als volgt bedoeld onder:

LA: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Legal Account B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nr.: 27377747, btw nr.: NL.8222.92.403.B01 en gevestigd te (2713 JA) Zoetermeer aan de J.L. van Rijweg 72, alsmede de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Legal Account Breda B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nr.: 67862292, btw nr.: NL.8572.03.356.B01, en gevestigd te (4817 NL) Breda aan de Heerbaan 246 A, de opdrachtnemer.

Cliënt: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met LA aangaat en/of aan wie LA een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, de opdrachtgever.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen LA en cliënt, elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

Werkzaamheden: alle diensten, adviezen, rechtsbijstand of aanvullende diensten welke door, of in opdracht van (medewerkers van) LA worden verricht voor of namens cliënt, welke direct of indirect betrekking hebben op de opdracht.

Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten door LA voor cliënt, die tussen LA en cliënt tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht, ex. artikel 7:400 BW. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Service Contract: een juridisch service contract, welke op naam van een cliënt is afgesloten en op grond waarvan de cliënt op een bepaalde manier en tegen een bepaald tarief gebruik kan maken van de diensten van LA.

II – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden (versie 5-2018) zijn van toepassing, vanaf het moment dat cliënt de bijstand van LA heeft gevraagd. De toepasselijkheid van eventuele door cliënt gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden en zal LA in plaats daarvan bepalingen ter vervanging vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen. Indien LA stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat LA deze voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 5. LA is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 6. De cliënt met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met LA gesloten overeenkomsten.
 7. Cliënt geeft toestemming zich aan te (laten) melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. U kunt op eenvoudige wijze verzet aantekenen c.q. zich afmelden ten aanzien van de nieuwsbrief. Verzet aantekenen kunt u doen door dat te e-mailen naar info@legalaccount.nl. Afmelden kunt u doen door middel van de daarvoor bedoelde link onderaan de nieuwsbrief.

 III – Aanbiedingen

 1. Indien LA in een aanbieding een opgave doet van de kosten, welke de uitvoering van een opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de aanbieding. Bij het uitbrengen van een aanbieding wordt ervan uitgegaan, dat cliënt steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is, respectievelijk zijn.
 2. De geldigheid van aanbiedingen bedraagt als regel 8 dagen. Indien een aanbieding door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als opdracht.

 IV – Opdrachten

 1. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod dan is LA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 2. Indien het belang van cliënt onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering van diensten door LA vereist of als dit door cliënt wordt verzocht, wordt de overeenkomst van opdracht geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat gestart wordt met de werkzaamheden door LA.
 3. Het staat LA vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten delen te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Ingeval LA de werkzaamheden geheel en/of ten delen wenst te laten uitvoeren door derden in samenspraak met en/of op verzoek van cliënt, voeren de ingeschakelde derden de werkzaamheden geheel voor eigen rekening en risico uit. LA is dan slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen werk.
 4. LA is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te (laten) voeren, mits LA de eisen van goed vakmanschap en naar beste weten en kunnen de belangen van cliënt in acht neemt.
 5. LA heeft te allen tijde een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting.
 6. LA baseert haar dienstverlening op de door cliënt verstrekte gevraagde en ongevraagde informatie. Hierbij mag LA ervan uit gaan dat de door cliënt verstrekte informatie juist is. De aanlevering geschiedt op door LA te bepalen manier.
 7. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet (tijdig) aan LA is verstrekt, heeft LA het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens haar tarieven in rekening te brengen.
 8. Cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan LA aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan redelijkerwijs begrepen dient te worden dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, (tijdig) aan LA worden verstrekt. LA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door cliënt verstrekte informatie.
 9. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door LA wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat cliënt alle door LA gevraagde informatie heeft verstrekt.
 10. Alle klachten ter zake van de verrichte werkzaamheden, dienen uitdrukkelijk schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de stukken aan LA kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht. Ingeval van een klacht over de uitgevoerde opdracht of geleverde dienst heeft LA de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door cliënt reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel VI van deze voorwaarden.
 11. Cliënt is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht in te trekken of te wijzigen. In dat geval is cliënt altijd gehouden aan LA het volledige voor de gehele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies c.q. gederfde winst.

V – Honorarium, kosten en betaling

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium en eventuele zogenaamde verschotten verschuldigd. De verschotten bestaan uit alle kosten die bij LA in rekening worden gebracht en welke rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht, zoals tenminste griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten. Deze kosten zullen direct in rekening worden gebracht. Het staat LA vrij hiervoor administratiekosten in rekening te brengen tot 10% van het netto factuur bedrag.
 2. Indien vooraf een vaste prijs is afgesproken voor bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden en/of prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal LA cliënt tijdig informeren over de financiële consequenties hiervan.
 3. Alle door LA gehanteerde tarieven en kosten zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Facturatie vindt plaats per e-mail (e-factuur) naar het e-mailadres overeenkomstig het handelsregister, dan wel het door cliënt aangegeven e-mailadres.
 5. Zolang de opdracht niet is voltooid is LA gerechtigd om tussentijds te factureren.
 6. Aanbiedingen, prijzen en uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Tarieven mogen door LA jaarlijks worden aangepast.
 7. Indien niet anders bepaald, dient de betaling van alle facturen van LA zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Namens cliënten ontvangen gelden door LA of de stichting beheer derden gelden Legal Dienstverlening kunnen door LA aangewend worden ter voldoening van facturen van cliënten.
 8. Klachten met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, uitdrukkelijk schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 9. Bij niet tijdige volledige betaling behoudt LA zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of uitvoeren van werkzaamheden op te schorten. Daarnaast komt cliënt bij niet tijdige volledige betaling van rechtswege in verzuim en behoudt LA zich het recht voor wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de meest recente wet op de incassokosten.
 10. LA heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende informatie, bescheiden en andere goederen van cliënt, tot aan het moment waarop cliënt al hetgeen hij aan LA verschuldigd is heeft voldaan.
 11. Door cliënt gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 12. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van LA daartoe aanleiding geeft, is LA gerechtigd van cliënt te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door LA te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen is LA gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen cliënt aan LA uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. LA is niet aansprakelijk voor de eventuele, uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van LA en de verplichtingen van cliënt jegens LA onmiddellijk opeisbaar.

 VI – Service contract

 1. Een service contract met LA geeft cliënt het recht op gratis telefonisch overleg met een van de medewerkers van LA met betrekking tot het dienstenpakket of pakketten waarvoor deze is afgesloten en welke betrekking heeft op de onderneming van contractant en welk overleg geen betrekking heeft op reeds geopende dossiers en/of lopende zaken.
 2. Een service contract komt tot stand ná schriftelijke acceptatie door LA en treedt in werking na ontvangst van de jaarlijkse vergoeding.
 3. Een service contract geldt voor de in het contract vermelde periode en behelst een doorlopende opdracht aan LA voor alle werkzaamheden in de contractsperiode.Het service contract wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij 3 maanden voor het einde van het contractjaar wordt opgezegd. Ingeval het service contract stilzwijgend wordt verlengd geldt een opzegtermijn van één maand.
 4. De rechten die uit een service contract voortvloeien mogen alleen gebruikt worden door en voor de cliënt die partij is in het contract. Indien een partij onrechtmatig gebruik maakt van het service contract, kan LA het service contract met onmiddellijke ingang en eenzijdig beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 5. Andere werkzaamheden dan vermeld onder paragraaf 1 van dit artikel worden in rekening gebracht onder het op dat moment geldende verlaagde tarief. Indien de cliënt niet reeds op de hoogte is van de geldende tarieven zal deze, voordat de werkzaamheden worden verricht en op verzoek van de cliënt, op de hoogte worden gesteld van de geldende tarieven.

 VII – No Cure No Pay principe

 1. De werkzaamheden van LA worden pas uitgevoerd op basis van NCNP nadat de afspraken schriftelijk door LA zijn bevestigd en een eventuele overeengekomen vaste vergoeding is voldaan. Nieuwe informatie, het dossier betreffende, kunnen tot gevolg hebben dat de NCNP opdracht door LA ingetrokken wordt. Partijen treden in dat geval met elkaar in overleg.
 2. Mits schriftelijk anders overeengekomen, heeft het NCNP-percentage altijd betrekking op de bruto vergoeding dan wel op de hoofdsom die door de wederpartij aan cliënt van LA is voldaan dan wel voldaan zal worden dan wel door de rechter is toegekend.
 3. Verrekening dan wel facturering van het NCNP bedrag vindt plaats nadat het geschil ten einde is dan wel nadat de wederpartij enige vergoeding aan cliënt heeft gedaan onder verrekening van een eventueel reeds betaalde vaste vergoeding. Facturering vindt ook plaats als cliënt besluit om uitbetaling van enige vergoeding later te laten plaats vinden.
 4. Indien cliënt, nadat de NCNP-afspraak schriftelijk door LA is bevestigd, de opdracht eenzijdig beëindigd, is deze een vergoeding verschuldigd op basis van de feitelijk gewerkte uren. Een eventueel reeds betaalde vaste vergoeding zal hiermee worden verrekend.

VIII – Beveiliging en privacy

 1. De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst met LA toestemming aan LA zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor LA en worden niet aan derden verstrekt, tenzij LA hiertoe krachtens de wet, een rechterlijke uitspraak of de redelijkheid en billijkheid verplicht is.
 2. Voor zover LA persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet LA dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).
 3. LA legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij L.A. als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van klanten zelf die door L.A. worden opgeslagen

IX – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van LA is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van LA niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van LA beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. LA is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Ook is LA niet aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Cliënt vrijwaart LA voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen LA en cliënt bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart cliënt LA uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door cliënt aan LA verstrekte informatie, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. Indien cliënt aan LA informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade komt voor rekening en risico van cliënt.
 5. Elke mogelijke aansprakelijkheid van LA vervalt indien cliënt bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak LA niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval cliënt LA niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat cliënt LA daarbij (veelvuldig) betrokken heeft.
 6. Cliënt dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van LA is uitgesloten.
 7. Elke aansprakelijkheid van LA vervalt uiterlijk 60 maanden na de termijn waarin de werkzaamheden zijn verricht, dan wel nagelaten is deze te verrichten.
 8. Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk mede aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke LA enige opdracht is gegeven (waaronder een opdracht tot oprichting van een rechtspersoon of personenvennootschap).

  X – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop LA geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van LA kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, maatregelen van enige overheidsinstantie, ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.
 2. LA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan hebben beide partijen de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is cliënt gehouden aan diens verplichtingen jegens LA tot aan dat moment te voldoen. LA is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

XI – Intellectueel en industrieel eigendom

 1. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van LA, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te wijzigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van LA. Slechts voor eigen intern gebruik is het cliënt toegestaan die producten te vermenigvuldigen. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van dit artikel, verbeurt cliënt een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 25% van de factuurprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt cliënt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding.

 XII – Beëindiging

 1. In geval van beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt, in beginsel een zodanige redelijke periode in acht genomen, dat LA de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan cliënt c.q. een door cliënt aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
 2. De opdracht aan LA vervalt niet door de dood van cliënt; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, staat het LA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van LA op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. LA is altijd gerechtigd een opdracht terug te geven.

 XIII – Slotbepalingen

 1. Zowel LA als cliënt staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden. Cliënt zal de inhoud van alle, al dan niet schriftelijke, uitingen van LA niet openbaar maken, tenzij LA daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Door LA gesloten dossiers worden in ieder geval gedurende 7 jaar (digitaal) bewaard, waarna LA zich het recht voorbehoud het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging zullen worden vernietigd en/of verwijderd.
 3. Wijzigingen van adres, telefoonnummers en/of andere relevante informatie van cliënt, dienen zo spoedig mogelijk, door de cliënt te worden doorgegeven aan LA.
 4. Alle rechtsvorderingen jegens LA, schadevergoedingsaanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.
 5. Op alle, door LA verrichte werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat zich tussen LA en een cliënt mocht voor doen, wordt voorgelegd aan de rechtbank Den Haag. Dit voor zover de wet niet dwingend een andere competente rechtbank aanwijst.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met LA.

 

Een exemplaar van deze voorwaarden zal te allen tijde na uw schriftelijk verzoek kosteloos aan u worden toegezonden.