Vorig jaar nog werd er in één van onze nieuwsbrieven een artikel geweid aan de invoering van de Wet deregulering arbeidsrelatie (Wet DBA), welke duidelijk zou moeten maken wanneer er wel en wanneer er geen sprake zou zijn van een zelfstandige zzp’er en wanneer er sprake zou zijn van een (fictief) dienstverband. In het recente regeerakkoord wordt daar alweer op teruggekomen en wordt een nieuwe regeling geïntroduceerd.

Van VAR naar de Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de verklaring arbeidsrelatie komen te vervallen en is de Wet DBA in werking getreden. Dit zou het voor de belastingdienst moeten vergemakkelijken om te kijken wie er nu echt als zzp’er werkzaam zou zijn en waarvoor derhalve geen loonheffing voldaan dient te worden en wanneer er sprake zou zijn van een (fictief) dienstverband en dus wel loonheffing voldaan dient te worden. In het regeerakkoord is echter geconcludeerd dat de Wet DBA hier ook geen duidelijkheid over geeft. Derhalve is een nieuwe regeling aangekondigd. Voor een diepere behandeling naar de Wet DBA verwijs ik u naar dit artikel. Ik wil u erop wijzen dat de nieuwe regeling zoals hieronder aangegeven (nog) niet van toepassing is en dat hetgeen bepaald in de Wet DBA (nog) van toepassing is.

Wederom een nieuwe regeling

In het regeerakkoord wordt dus afstand genomen van deze eerdere aangekondigde Wet DBA. Wat wordt nu dan voorgesteld? Het uitgangspunt is dat er altijd sprake zal zijn van een dienstverband wanneer de zzp’er wordt ingehuurd tegen een laag tarief en de zzp’er wordt ingehuurd voor langer dan drie maanden of de zzp’er wordt ingehuurd voor reguliere bedrijfsactiviteiten. Er is sprake van een laag tarief als het tarief lager is dan € 15,00 à € 18,00 per uur. Nogmaals, het uitgangspunt is dus een dienstverband met de daarbij horende verplichte loonheffing.

Wanneer een vergoeding hoger dan het lage tarief kan worden geopteerd voor een opdrachtgeversverklaring. Via een web-module zullen vragen worden gesteld naar de aard van de werkzaamheden, waarbij gepoogd wordt een zo goed mogelijk beeld te krijgen van met name een eventuele gezagsverhouding. Als de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van een zelfstandige wordt er derhalve geen dienstbetrekking aangenomen en is er ook geen loonheffing verschuldigd. Let wel op dat zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de feitelijke verhoudingen en niet eventueel afwijkende contractuele verhoudingen.

Tot slot is er ook een opt-out regeling waardoor van het uitgangspunt van een dienstbetrekking kan worden afgeweken. Hiervoor kan worden gekozen indien er sprake is van een hoog tarief (tarief van boven de € 75,00 per uur) in combinatie met een periode korter dan één jaar dat de zzp’er wordt ingehuurd of in combinatie met het verrichten van niet reguliere bedrijfsactiviteiten.

Deze nieuwe regeling zal moeten zorgen voor zekerheid in die zin dat er geen dienstbetrekking zal worden geconstateerd wanneer er wel een echte zelfstandige wordt ingehuurd.

Voor nu!

Op de korte termijn zal bovenstaande geen veranderingen voor u hebben. De invoering van deze nieuwe regeling zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel even op zich wachten. Voor nu achten wij het in beginsel raadzaam om zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de bestaande modelovereenkomsten. Mocht u vragen hebben, horen wij dat graag van u.

Door: J.P. Voorn