Legal Account staat haar klanten altijd met raad en daad bij, zeker in deze hectische periode waarin U als ondernemer het, als gevolg van het coronavirus, al lastig heeft.

Om onze dienstverlening te kunnen waarborgen zullen we alle richtlijnen van de overheid in het algemeen en van het RIVM in het bijzonder in achtnemen:

 • contactmomenten worden tot een minimum beperken
 • thuiswerken wordt gestimuleerd en ondersteund

Regelingen voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er de volgende regelingen welke wellicht voor verlichting kunnen zorgen:

Werktijdverkorting:
De voorwaarden om in aanm

erking te komen voor werktijdverkorting:

 1. De werkgever moet getroffen zijn door buitengewone omstandigheden, die niet tot het normale ondernemersrisico. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Brand
  • Overstroming
  • Epidemie, zoals het coronavirus;
 2. De periode van vermindering van werkzaamheden is ten minste 2 weken en ten hoogste 24 weken;
  Als de vermindering van werkzaamheden naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen ontheffing worden verleend. De werkgever zal dan alsnog de optie van ontslag in overweging moeten nemen.
 3. Er is ten minste 20% minder werk;
 4. De vermindering van werkzaamheden was niet voorzienbaar;
  Het is dus niet mogelijk om werktijdverkorting voor een periode in de toekomst aan te vragen.
 5. De werktijdverkorting ziet op werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft;Voor oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en zzp’ers kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Om werktijdverkorting toe te kunnen passen op uw werknemers, heeft u een vergunning nodig, welke op verzoek van de werkgever drie keer verlengd kan worden. Als u de vergunning heeft ontvangen, meldt u dit direct bij het UWV waarna u voor de betrokken werknemers een WW-uitkering kunt aanvragen. Het UWV maakt de WW-uitkering aan u als werkgever over.

Kijk ook op: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!su

ite05.scherm1496?mNch=6kwe3ipqp3

 Besluit bijstandverlening zelfstandigen:

Het gaat hier om lokale regelingen welke door de gemeentes in het leven

 zijn geroepen om zelfstandigen te ondersteunen.

Informeer bij uw gemeente voor de regeling welke bij u van toepassing is.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat je bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken.

Uitstel betalen belasting

Als u de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Ook kan worden verzocht om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Juridische bijstand en het Coronavirus

Het behoeft geen betoog dat crisis ook juridische gevolgen heeft welke nog niet helemaal te overzien zijn. We zijn druk bezig de gevolgen ook op het juridische vlak in kaart te brengen.

De volgende vragen kunnen zich voordoen:

 • Is er sprake van een overmachtssituatie? En wat doet dat voor mijn afspraken
 • Kan ik toch nakoming van de afspraken afdwingen?
 • Kan ik aanvullende afspraken met mijn leveranciers, klanten e.d. maken?
 • Kunnen overeenkomsten opgezegd worden?
 • Zijn mijn werknemers nu arbeidsongeschikt? En kan ik de kosten bij mijn verzekering verhalen?
 • Kan ik surseance van betaling of faillissement aanvragen?

Een kleine greep uit de vragen die zich voor kunnen doen. U kunt altijd een beroep op onze juristen doen, die met u meedenken.